College Bescherming Persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens.

Het College bescherming persoonsgegevens bevordert de naleving van de wettelijke regels die toezien op de bescherming van persoonsgegevens, zo nodig met behulp van sancties.

Daarbij heeft het CBP oog voor de maatschappelijke context van de aan hem voorgelegde problemen of klachten.

Bij het uitvoeren en verantwoorden van zijn werkzaamheden streeft het naar een open dialoog met de samenleving en naar samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

Uit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/jaarverslagen/jv_2006.pdf

 

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Meer informatie over de definitie van persoonsgegevens is te vinden in Wbp-naslag artikel 1 sub a.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in:

 • artikel 10 lid 1 van de Grondwet;
 • artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM);
 • artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

Deze 3 artikelen geven aan dat er een wet moet zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Zodat ieders recht op privacy is gewaarborgd. Dat is in Nederland de Wbp.

Bekijk binnen het onderwerp Wat zijn persoonsgegevens?

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over persoonsgegevens

 • Wat houdt verwerken van persoonsgegevens in?

  Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

  Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 • Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens?

  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. En wat hun privacyrechten zijn als organisaties hun gegevens verwerken. Bijvoorbeeld dat zij recht hebben op informatie over het gebruik van hun gegevens. En dat zij inzage en correctie van hun gegevens mogen vragen.

  De Wbp bepaalt dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag verwerken als dat noodzakelijk is voor een bepaald doel. En dat de organisatie deze gegevens niet zomaar voor een ander doel mag gebruiken. Ook hebben organisaties de verplichting om persoonsgegevens goed te beveiligen.

  Bij elk gebruik van persoonsgegevens geldt dat de inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer zo klein mogelijk moet zijn. Niet elke verwerking van persoonsgegevens hoeft overigens een inbreuk op de privacy te zijn. Of dat zo is, hangt af van de soort gegevens en hoe een organisatie deze gebruikt.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens zijn er?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

  • godsdienst of levensovertuiging;
  • ras;
  • politieke voorkeur;
  • gezondheid;
  • seksuele leven;
  • lidmaatschap van een vakbond;
  • strafrechtelijk verleden.

  Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.

 • Wie is de verantwoordelijke en wie de betrokkene bij het verwerken van persoonsgegevens?

  De verantwoordelijke is een persoon of een organisatie die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

  • om welke verwerking het gaat;
  • welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt;
  • voor welk doel de organisatie dit doet;
  • op welke manier de organisatie dit doet.

  De betrokkene is degene van wie een organisatie persoonsgegevens verwerkt. Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 • Wie is de bewerker bij het verwerken van persoonsgegevens?

  Hulpmiddelen voor professionals (pdf)

  Telefonisch contact:

  Telefonisch spreekuur

  Op deze website vindt u informatie en antwoorden op vragen over de bescherming van persoonsgegevens. Heeft u op deze website geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan kunt u contact opnemen met de publieksvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens het telefonisch spreekuur voor privacyvragen. Dit spreekuur is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  Het telefoonnummer is 0900-2001201 (5 cent per minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon).

  Telefonische informatie over de meldplicht datalekken

  Op deze website vindt u informatie en antwoorden op vragen over de meldplicht datalekken. Heeft u op deze website geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het telefoonnummer is 0900-3282535 (voor dit nummer betaalt u uw gebruikelijke telefoonkosten).

  Persvoorlichting Autoriteit Persoonsgegevens

  Journalisten en redacteuren kunnen met vragen terecht bij de persvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 070-8888 555.

  Zakelijke relaties

  Bent u een zakelijke relatie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals een leverancier, dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens telefonisch bereiken via telefoonnummer 070-8888 500.

Advertenties