“Mijn Pleidooi” & De protocollen van de z.g. “Wijzen van Sion”.

Hierbij vindt u de protocollen van de z.g. “Wijzen van Sion”. De daarin door

extreem rechtse elementen en ten koste van het aanzien van het Joodse

volk aangebrachte laster zijn voor zover mogelijk uit de tekst verwijderd.

Deze protocollen openbaren aan U de wensen van machthebbers zoals

Illuminatie, Rozenkruisers, Scull and Bones en andere sekten. Veel van

hun leden bekleden openbare functies, zijn hoge politici, justitie en politie

functionarissen en/of commissarissen en/of directieleden van (semi)-overheids

en/of multinationale organisaties en/of (opleidings) instituten. Het zijn al die

leiders en voormannen/vrouwen waarop de burger stemt, in wie de burger

vertrouwen stelt en waarvoor de burger een leven lang werkt en waaraan de

burger zich een leven lang ergert. Deze protocollen zijn u ter beschikking

Ofschoon de naamsvermelding de indruk wekt dat deze 24 protocollen zijn geschreven door

Joodse geleerden, is de werkelijke oorsprong geheim en kan daarover slechts gespeculeerd

worden. Het zou goed kunnen zijn dat de oorsprong inderdaad bij filosofische geleerden in de

oudheid ligt, doch in later tijden zijn er veel slechte geesten en machtswellustelingen geweest die

de tekst t.b.v. eigenbelangen of in belang van bepaalde politieke plannenmakerij, vervalst en naar

hun hand hebben gezet. Het is hét instructie boekje voor hen die verbonden zijn aan deze sekten.

Ook diegenen die deze protocollen anoniem, zonder enige aanwijzing of garantie over

originaliteit, veranderd en ondertekend hebben en derhalve op zwakke wijze de openbaarheid

en discussie ontlopen, leveren geen enkele bijdrage aan de echtheid en herkomst van deze

documenten.

Deze vervalsers zijn er hiermee echter wel in geslaagd om bij een beperkt aantal aan de rand van

de samenleving ballancerende lieden gesprekstof te doen opwaaien om Joden, de vrijmetselarij

en anderen in nog een dubieuzer daglicht te stellen dan die vervalsers ondanks hun onmondigheid

reeds eerder presteerden. De tekst die op enig moment in handen van dwazen kwam, is door

deze dwazen op een, hoe kan het ook anders, domme en doorzichtige wijze vervalst teneinde hun

stupide en door decadentie uitgebroede ideeën die kracht bij te zetten welke bij henzelf ontbreekt.

Zij eindigen met een tekst die een onderontwikkelde gestoorde slechts zou kunnen overtuigen

dat de auteurs van de vervalsingen, de officiële vertegenwoordigers van Sion, (de Joden) van de

33ste graad, (vrijmetselaarij) zijn. De vrijmetselarij is vergeleken met de hierboven genoemde, in

de Bilderbergers verenigde sektarische dwazen van de illuminatie (de invloedrijkste en rijkste der

aarde) een kleuterschooltje.

Na bestudering van de documenten mag m.i. worden aangenomen dat deze vanuit de harde

leerschool en wreedheid van de oude tijden zijn geëvolueerd tot het plan van een slimme

sektarische organisatie om door verkiezing van een wereldleider die zonder eigenbelang, via

een wreed regime tot totale macht naar een rechtvaardig en enigszins eerlijker verdeling van

gemeenschapsgoed wil geraken.

De Nieuwe Wereld Orde, een gezagsverhouding van bazen en lijfeigenen. (pagina 1 van 50)

Ondanks dat de documenten blijk geven van soms bizarre gemeenheden en absolute slechtheid,

worden er vele zeer logische, ernstig doordachte en niet te weerleggen feiten genoemd. Feiten

die het waard zijn om over na te denken. De enkeling die eerlijk en naar waarheid een oplossing

wil zoeken voor de verziekte maatschappij waarin de mensheid tengevolge vele eeuwen z.g.

“ontwikkeling” verkeerd zal wel inzien dat de huidige maatschappij veel meer slechtheid in zich

heeft als de som der protocollen. Bovendien zal die enkeling ook inzien dat er op de wijze waarop

nu gedacht en gedaan wordt nooit iets zal verbeteren. Hoogstens zal een nieuw doekje voor

het bloeden worden gevonden waardoor alles nog complexer wordt en zeker weer een verdere

verslechtering betekent.

Wij herschreven deze 24 protocollen omreden dat het ons inziens ongewenst is bepaalde groepen

die een gelijkwaardige plaats, zoniet speciale plaats in de internationale samenleving verdienen,

op enigerlei wijze te discrimineren of ten aanzien van hen haat te zaaien, terwijl tegelijkertijd

het belang van geselecteerde verspreiding teneinde de discussie hieromtrent aan te gaan, zeer

belangrijk is. Immers veel hoge overheidsfunctionarissen en hun sterke organisaties, hebben mede

door hun huidige gedragingen ten aanzien van hun onderdanen, onmiskenbaar aangetoond dat zij

het gedachtegoed van de 24 Protocollen aanhangen.

Een ieder die zich na het lezen van dit epistel en een of meer van de Protocollen, aangetrokken

voelt om hierover van gedachten te willen wisselen, zowel via E. mail als in persoon verzoeken

wij om contact te leggen via; mijnpleidooi@12move.nl of –P.o. box E, Sloterweg 1049 1066 CD

Amsterdam.

Vanwege ongeschiktheid voor totale openbaarheid is over de beschamende en discriminerende versie, althans door

ons en voor ons, geen informatie op internet te vinden.

Met de meeste hoogachting, Mijn Pleidooi

Ad van Velsen

De inhoud van deze brief en de daarin beoogde doelstellingen worden onder bescherming van de door de oprichters gestelde algemene

voorwaarden ondersteund door de Nederlandse Conventie. De Nederlandse Conventie is dé enige burgerrechtelijke beweging in Nederland die

zich met álle door de ondertekenaars geaccepteerde middelen inzet voor meer rechtvaardigheid tussen de almacht van manipulerende en liegende

functionarissen in overheidsdienst en multinationale ondernemingen enerzijds en anderzijds de kwetsbare onderdanen.

In bijzonder daar zij zich klaarblijkelijk als hoogste vertegenwoordigers van de z.g. “Wijzen van Sion” verbonden voelen en ten koste van de

burger met louter oog voor de belangen van de eigen soort, met leugens, bedrog hebzucht en machtsmisbruik, wetten maken, aanpassen, negeren

Op aanvraag zijn de 24 protocollen van deze “Wijzen” tegen betaling van € 2,00 per protocol plus portokosten bestelbaar bij ondergetekenden.

A) De Polit is een zelfstandig naamwoord voor “politiek” waarmee bedoeld wordt “de gehele

machinerie van de politiek” waarin de politiek de kunst is om de massa te besturen. Polit, te

vergelijken met Sovjet-Politbureau, kan worden omschreven als “dat geheel van werkzaamheden

dat naar inzicht van de machthebbers de belangen van de massa moet veilig stellen of

verbeteren”.)

Het gevaar bestaat dat de gedragingen dezer hoge functionarissen de rechtsorde kunnen verstoren.

Politbureau is een samentrekking van politiek en bureau. Politiek komt van het Griekse politeios,

dat betekent ’dat wat goed is voor het volk’, of het volk het daar mee eens is doet daarbij niet ter

zake.

Protokol 1 t/m 24 volgen nog

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s